Quay lại Bài giảng Hoàn thành và Tiếp tục

Maya cơ bản

Làm việc với giao diện của Maya

Discover the menus, options, tools, and controls that are commonly used in Maya. You’ll get an overview of menu sets, shelves, workspaces, layout views, and basic animation controls. You’ll also learn how to use the Channel Box/Layer Editor and Attribute Editor, and how to navigate the 3D viewport.

Hỗ trợ

Nếu bạn cần hỗ trợ, hãy đặt câu hỏi cho Giảng viên của bạn ngay.