Quay lại Bài giảng Hoàn thành và Tiếp tục

Maya cơ bản

Làm việc với Scenes

Learn to keep all of your files organized and portable by using Maya projects. You’ll learn about different file types Maya can read, and how you can save files intelligently using Save Incremental and Autosave.

Hỗ trợ

Nếu bạn cần hỗ trợ, hãy đặt câu hỏi cho Giảng viên của bạn ngay.