Quay lại Bài giảng Hoàn thành và Tiếp tục

Maya cơ bản

Làm việc với chất liệu

Give the surfaces of your Maya models a different appearance by adding materials and textures. You’ll be introduced to the Hypershade environment where you can create and edit materials that you can then apply to the different parts of your model.

Hỗ trợ

Nếu bạn cần hỗ trợ, hãy đặt câu hỏi cho Giảng viên của bạn ngay.