Quay lại Bài giảng Hoàn thành và Tiếp tục

Maya cơ bản

Diễn hoạt cơ bản

Get moving by learning to create keyframes to start animating geometry around the scene. You’ll add and edit keyframes on the timeline. Working in the Graph Editor, you’ll discover how to modify the structure of your keyframes and change the timing of your animation.

Hỗ trợ

Nếu bạn cần hỗ trợ, hãy đặt câu hỏi cho Giảng viên của bạn ngay.