Quay lại Bài giảng Hoàn thành và Tiếp tục

Maya cơ bản

Tạo ánh sáng và trích xuất hình ảnh

You’ll learn to add lights to scenes and create final rendered images. You’ll add several kinds of lights, including directional and spotlights, and adjust parameters to get different looks. You’ll also learn to render out final images from Maya, based on custom size and quality settings.

Hỗ trợ

Nếu bạn cần hỗ trợ, hãy đặt câu hỏi cho Giảng viên của bạn ngay.