Quay lại Bài giảng Hoàn thành và Tiếp tục

Maya cơ bản

Trích xuất hình ảnh với Arnold

You’ll discover how to use Maya in conjunction with Arnold to render out a final image. You’ll use the Arnold Render view, define and render regions, and use the Arnold viewport renderer to receive instant feedback.

Hỗ trợ

Nếu bạn cần hỗ trợ, hãy đặt câu hỏi cho Giảng viên của bạn ngay.